site okul selçuk izmir

DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İzmir 32°C
Az Bulutlu
site rehber selçuk izmir

İhale İlanı

İhale İlanı
05.06.2013
A+
A-

ihale-ilani

T.C.

SELÇUK KAYMAKAMLIĞI

Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

İ L A N

İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatte Selçuk Kaymakamlığı Toplantı Salonunda Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 17/a ve 18/1 maddeleri gereğince Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.

1-İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

a)Adı: Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı-SELÇUK

b)Adresi: İlçe Özel İdaresi Hizmet Binası Selçuk-İzmir 

c)Telefon numarası: 0 232 892 69 40

d)Faks numarası: 0 232 892 69 10

2-İhalenin;

a)Yapılacağı yer: Selçuk Kaymakamlığı Toplantı Salonu.

b)Tarih ve Saat: 10.06.2013 Saat:14.00

3- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

a)İhale Konusu İşin Adı: Selçuk İlçesi Köylerinin Köy Meydanı ve Köy İçi Yollarına Beton Parke, Beton Bordür ve Beton Çim Bordür Taşı Temini, Nakliyesi ve Döşenmesi İşi

b)Niteliği        :

Selçuk İlçesine bağlı köyler;             

Acarlar            1.995 m2 beton parke,    640 m beton bordür,                                  Barutçu              335 m2 beton parke,    106 m beton bordür,                                 Çamlık                        2.370 m2 beton parke, 1.020 m beton bordür,                                 Gökçealan       2.800 m2 beton parke, 1.000 m beton bordür,                                   Havutçulu          550 m2 beton parke,            260 m beton çim bordür,

Sultaniye            440 m2 beton parke, 180 m beton bordür,                                                 Zeytinköy            2.890 m2 beton parke, 350 m beton bordür,  645 m çim bordür.

c)Yapılacağı yer: İzmir İli Selçuk İlçesine bağlı köyler

d) İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 10 (On) Gün içinde iş yeri teslimi yapılacaktır.

e)İşin Süresi: İş yeri tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

4-İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek isteklilerin, İdarece onaylı ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Köylere Hizmet Götürme Birliği-Selçuk

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Köylere Hizmet Götürme Birliği-Selçuk

c) İhale dokümanı satış bedeli: 250,00-TL ( İkiyüzelli -TL)

5-İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a)Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası.

b)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesini veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile ortaklarca imzalanan noter tasdikli ortaklık sözleşmesi, Ortakların (a), (b), (c), (d), (f), (g) ve (h)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

f)İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale saatinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

g) Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. ve 12. maddelerinde belirtilen durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

h)Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

1- Bankalardan temin edilecek İsteklinin mali durumu ile ilgili belgeler,

2- Bankalardan işin adına alınmış ve tahmini bedelin %10′ u oranında kullanılmamış nakit ile söz konusu işin tahmini bedelinin %10′ u (Yüzde on) oranında kullanılmamış kredi referans mektubu ve teyitleri,

i)  Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

1-İş Deneyim Belgeleri; Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

2- Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.

b) Teknik Personel:

         Adet                Mesleki Unvanı                                            

1          Yük. İnşaat Müh. veya İnşaat Mühendisi           

1          İnşaat Kalfası                                                     

                 

c)Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:İhale dökümanı ekinde örneği sunulan yapı araçları

taahhütnamesi ve bildirimi verilecektir.Asgari istenilen yapı araçlarına ait bilgiler;

         Adet                      Cinsi                                                                                                        

1                      Kamyon                                                                               

1                      Traktör                                                          

1                      Kompaktör                                        

j)1- Bu ihalede benzer iş olarak;11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer işlere dair tebliğde yer alan (A) ALT YAPI İŞLERİ V.GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) İşler Benzer iş olarak kabul edilecektir.                                              

                                                                                                   

 2-Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:                                               İnşaat Mühendisliği                                                                                                                              k)Satın alınacak beton parke ve bordür taşları için TSE Kalite Belgesi veya TSE Uygunluk Belgesi.

l)Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen, teklif mektubu. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinde itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.                                                                İstekliler Tekliflerini;                                                                                                                            

1- İstekliler; Birim fiyatlı teklif mektubu üzerinden tekliflerini vereceklerdir.                                   

2- İhale sonucu, üzerine ihale yapılan İstekli ile söz konusutoplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.                                                                                                             

m)  İstekliler teklif bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen, İşin adını belirtmek sureti ile Selçuk İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına hitaben alınmış geçici teminat mektubu veya nakit olarak teminatlarını Birliğin T.C. Halk Bankası Selçuk Şubesi TR66 0001 2009 7150 0079 0000 01 nolu vadesiz hesabına yatırdıklarına dair banka dekontu,                                                                  

n) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.                                                                               

 o) İsteklilerin işyerini gördüklerine dair Muhtarlıktan Alacakları Yer Görme Belgesi,                      

6-İhaleye sadece Yerli İstekliler katılabileceklerdir.                                                                    7-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.                                                                            

8-Yüklenici işi hiç bir şekilde bir başkasına veya taşerona devredemez.

9-Posta, Telgraf, Faks vb. vasıtalarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

10-Teklif zarfları, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin İkinci Bölümünde “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” Başlıklı 28. Maddesine göre hazırlanarak verilecektir.

11-İhaleye katılmak isteyenler başvuru dosyalarını ihale günü 10.06.2013 saat: 13.30’ a kadar Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosuna vereceklerdir. Başvuru dosyasının idareye verildikten sonra (son müracaat tarihinden önce bile olsa) dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

12-İhale ilanında belirtilen hususlar ihaleye ait idari şartnameler ile bütünlük arz etmektedir. İsteklinin İdari Şartnamede belirtilen hususları dikkatlice incelemesi gerekmektedir.             13-İşi alacak olan Yüklenici, İdareye İşlerin kontrolü amacıyla yapım çalışmaları sırasında binek araç temin edeceklerdir.                                                                                                                                                    14-Bütün tekliflerin reddedilmesinde ve ihalenin iptal edilmesinde Birlik yetkilidir. Birliğin bu işleminden dolayı herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. İdare ihale öncesi ve sonrası veya uygulama esnasında değişiklik yapma hakkına sahiptir. İdare, gerek görmesi halinde proje üzerinde revize ve değişiklikler yapma hakkına sahip olup, bundan dolayı meydana gelecek herhangi bir artış nedeniyle yüklenici bu değişikliklerden dolayı herhangi bir taleple bulunamaz.                                     

 İş bu ihale 2886 – 4734 – 4735 – 831 Sayılı Kanunlara tabi olmayıp 28.04.2007 tarihli Resmi Gazete Sayısı: 26506 da yayımlanan KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİ’ ne tabidir.

15-İşbu ihale ilanında yukarıda maddeler halinde belirtilen hususlar, ihaleye katılan istekli tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.

İLAN OLUNUR.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.